Monarch Recreatie BV
Monarch Recreatie

Monarch Recreatie

Chalets op de mooiste locaties!

Bekijk aanbod

Algemene voorwaarden

ALGEMENE AANKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MONARCH RECREATIE B.V.

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden vormen een onder­deel van de (pré-)contrac­tuele verhouding tussen Monarch Recreatie B.V., hierna te noe­men "verkoper" en de (potenti­ële) ko­per, hierna te noemen "koper" met betrek­king tot de verkoop van zaken.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk, schriftelijk overeengeko­men worden. Overeengekomen afwij­kingen regarderen niet de gelding van de overige voor­waarden en gelden nimmer voor meer dan één transactie.

3. Rechten en verplichtingen die uit de met de koper gesloten overeen­komst voort­vloeien en waarvan deze voorwaarden deel uit maken kun­nen door deze niet dan met uitdrukke­lijke en schriftelijke toe­stemming van de verkoper aan derden worden overgedragen.
Op dezelfde wijze zijn deze rechten en verplichtingen niet vatbaar voor overgang van rechtswege.

Artikel 2 Offerte en Overeenkomst

1. Alle offertes van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen­geko­men.

2. Indien na een gevraagde offerte de overeenkomst niet tot stand komt, is verkoper ge­rechtigd de kosten der calculatie en overi­ge in redelijkheid gemaakte kosten aan koper in rekening te brengen.

3. Tot bewijs van de inhoud van de overeenkomst strekt onder meer de omschrijving daarvan in de door verkoper aan koper afgegeven af­schrift van de koopovereen­komst.

4. Wijzigingen in de overeenkomst van welke aard ook, schrifte­lijk of mondeling door of namens koper aangebracht, die hoge­re kosten ver­oorza­ken kunnen koper in rekening worden ge­bracht.

Artikel 3 Prijzen

1. Alle prijzen luiden in Nederlandse valuta en zijn exclusief omzetbelas­ting en/of andere heffin­gen van overheidswege, kosten van vervoer en verzeke­ring, tenzij schriftelijk en uit­drukkelijk anders is overeengeko­men.

2. Bij stijging of daling der prijzen van materialen of halffabrika­ten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verandering van lonen, belastingen, sociale lasten en andere arbeids­voorwaarden, wijzi­ging der valutaverhoudingen of dergelijke omstandighe­den, zich voor­doende drie (3) maanden na het totstandko­men van de overeen­komst tussen partijen, is verkoper gerechtigd de overeengeko­men prijs te verhogen resp. te verlagen.

Artikel 4 Aflevering/plaatsing

1. De zaak wordt geleverd "af fabriek" danwel indien de zaak niet "af fabriek" wordt geleverd ter vestigingsplaats van verko­per, tenzij partij­en een andere plaats van afleve­ring schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeen­gekomen. Behoudens indien en voor­zover partijen schriftelijk en uitdrukke­lijk anders zijn over­eengekomen dient koper voor eigen rekening en risico voor transport naar de plaats van aflevering zorg te (doen) dragen.

2. Het risico en daarmee de eigendom van de zaak gaat op koper over zodra de zaak voor koper "af fabriek" danwel ter vestigings­plaats van verkoper gereed staat. Indien is overeengeko­men dat ver­koper voor het trans­port zal (doen) zorg­dragen naar een overeengekomen plaats van aflevering gaat het risico en daarmee de eigen­dom van de zaak eerst over op het moment van bezor­ging ter overeengeko­men plaatse van aflevering.

3. Vanaf het moment dat de zaak "af fabriek" danwel ter vestigingsplaats van verko­per voor koper gereed staat wordt de zaak door verkoper danwel door de fabrikant voor koper gehou­den. Eventuele opslag­kosten danwel andere in redelijkheid ge­maakte kosten komen voor rekening van ko­per.

4. Koper dient zelf zorg te dragen dat de door hem aangekochte zaak door een of meerdere erkende installatie­bedrijven aangesloten wordt waarbij koper erop dient toe te zien althans de garantie dient te verkrijgen dat zowel de externe als de reeds aanwezige interne voorzienin­gen (gas, water en elektra daaronder begrepen) volgens de daaraan te stellen ge­bruike­lijke eisen zijn aangesloten en in werking zijn gesteld. Koper kan hiervoor nim­mer enig recht jegens verkoper doen gelden, ook niet wanneer zou komen vast te staan dat de reeds aanwezige interne voorzieningen een of meerdere gebreken vertonen of hebben vertoond.

Artikel 5 Leveringstijd

1. Als leveringstijd geldt de datum van levering zoals vermeld in de door partijen gesloten koop­overeenkomst of zoveel eerder of later als partij­en nader zijn over­een­gekomen.

2. Indien geen datum van levering is overeengekomen dient ver­koper koper tijdig van tevoren schrifte­lijk mede te delen wan­neer de zaak "af fabriek" danwel ter vesti­gings­plaats van verkoper voor koper gereed zal staan danwel ter overeengeko­men plaatse zal worden afgeleverd.

3. Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijn gelden. Bij niet-tijdige levering is verkoper dan ook eerst na schriftelijke ingebre­kestelling in verzuim.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

1. Levering door verkoper aan koper geschiedt onder de opschor­tende voorwaarde van voldoening door koper aan verkoper van zijn beta­lingsver­plichting(en) ter zake alle door verkoper aan koper krachtens enige overeen­komst gele­verde of te leveren zaken alsmede ter zake vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige over­eenkom­sten.

2. Indien de te leveren zaken bestemd zijn om te worden samen­gebouwd met eigen­dom van derden, is koper verplicht op eerste verzoek van verkoper, zonodig voordat levering plaats­vindt, verkoper een stil pand­recht te verlenen op de vorde­ringen die koper zelf op de derde heeft of zal verkrijgen.

Artikel 7 Waarborgsom

1.Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper dient koper binnen veertien (14) dagen na het totstandko­men van de overeen­komst c.q. na ondertekening van de koop­overeenkomst als waarborg­som een bedrag gelijk aan tien (10) procent van de totale koopsom te hebben gestort op de bank- of giroreke­ning van verko­per, behou­dens indien en voor zover partijen schriftelijk en uitdruk­kelijk anders zijn overeengeko­men. Deze waarborg­som zal, behoudens het hierna bepaal­de in artikel 10, in mindering van de koopsom strekken. Over deze waar­borgsom wordt door verkoper geen rente vergoed.

Artikel 8 Betaling

1. Tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeen­gekomen dient betaling van de totale koopsom door koper voor levering te heb­ben plaatsgevon­den.

2. Indien koper de totale koopsom niet of niet tijdig heeft voldaan is hij zonder ingebreke­stelling in verzuim. Onverminderd de verkoper verder toekomende rech­ten, is verkoper in een derge­lijk geval bevoegd rente over het achterstallige bedrag te heffen gelijk aan 1½ procent per maand, te berekenen per dag vanaf de betref­fende vervaldag. Indien verko­per genoodzaakt is een vorde­ring ter incasso uit handen te geven, komen, afgezien van verkoper verdere toekomende aan­spraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende, zowel de gerechtelij­ke als de buitengerechtelijke, welke laatste minimaal op vijftien (15) procent van het achter­stal­lige bedrag gesteld worden, voor rekening van koper.

3. Betaling door de koper van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9 Ontbindende/opschortende voorwaarden

1. Enkel indien er in de overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk een financie­ringsvoorbe­houd is overeen­gekomen, geschiedt de koop onder de ont­bindende voorwaarde dat koper uiterlijk binnen één (1) maand, of zoveel eerder of later als partijen nader schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeen­geko­men, na het totstandkomen van de overeenkomst c.q. onderteke­ning van de koopovereen­komst voor de financiering van de gekochte zaak tot een bedrag gelijk aan de te betalen koopsom niet een of meer(hypothecaire) geldleningen of het aanbod daartoe onder de voor­waarden zoals deze gelden bij een erkende geld­verstrek­ken­de instelling heeft verkregen.

2. Koper is verplicht al het redelijke te doen teneinde de hierbo­ven be­doelde finan­cie­ring te verkrijgen. Indien koper van een erkende geld­verstrek­kende instelling een afwij­zing op een financieringsaanvraag heeft gekregen, is hij verplicht zich ter­stond doch in elk geval binnen de hiervoor genoemde termijn met verkoper in verbin­ding te stellen en een aan­vraag voor een financiering onder de gebruikelijke voor­waarden bij een andere door of namens verkoper voor te stellen geld­ver­strek­kende instelling in te dienen. Koper is dan gehouden op eerste verzoek door of namens verkoper alle voor de financiering(aanvraag) benodig­de gegevens en beschei­den aan die geldverstrek­kende instelling te ver­strekken. Koper kan een aldus ver­kregen redelijk aanbod van deze geld­verstrekkende instel­ling niet weigeren.

3. Eerst dan nadat koper op de hiervoor onder lid 1. en 2. be­schreven wijze geen financie­ring kan verkrijgen, kan hij een beroep doen op de aldus overeengeko­men ont­bin­dende respectievelijk opschortende voorwaarde. Hij is dan verplicht om uiterlijk binnen twee (2) weken na omme­komst van de in het eerste lid ge­noemde termijn schriftelijk per aangete­kende post verko­per hiervan in kennis te stellen, waarna restitutie van de door koper gedane betalingen zal plaatsvinden onder aftrek van door verkoper gemaakte kosten.

4. Indien koper een op hem uit dit artikel voortvloeiende ver­plichting niet of niet behoor­lijk nakomt, weigeringen als in dit artikel bedoeld daar­onder begrepen, geldt de ontbin­dende voorwaarde als niet vervult respectievelijk de opschortende voorwaarde als vervuld.5. Indien een levertijd als bedoeld in artikel 5 korter dan één (1) maand is overeenge­komen bedragen de termijnen als in dit artikel bedoeld tot ten hoogste de overeen­gekomen levertijd.

Artikel 10 Ontbinding

1. Indien een der partijen, na schriftelijk in gebreke te zijn ge­steld, gedu­rende acht (8) dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voort­vloeien­de verplichtingen, zal de overeenkomst van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst ontbon­den zijn, tenzij de we­derpartij alsnog uit­voering van de overeenkomst verlangt.

2. Indien koper toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtin­gen jegens verkoper en de overeenkomst des­wege is ontbonden, verbeurt koper ten behoeve van verkoper een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ter­stond opeisbare, niet voor matiging vatbare boete van twintig (20) procent van de overeen­gekomen totale koopsom, onverminderd het recht van verkoper op volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal, de kosten als vermeld in artikel 8 lid 2 daaron­der begre­pen. Een door koper gestorte waarborgsom / aanbetaling zal hierop in minde­ring worden gebracht.

3. Indien verkoper op grond van lid 1 nakoming van de overeen­komst verlangt, zal koper ten behoeve van verkoper na afloop van de in lid 1. genoemde termijn van acht (8) dagen voor elke sedert dien verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd zijn van drie (3) pro mille van de overeengekomen koop­som, onverminderd volledige schadevergoeding en vergoe­ding van kosten van verhaal, de kosten als vermeld in artikel 8 lid 2 daaronder begre­pen.

4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is verkoper bevoegd zonder ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst en onver­minderd de ver­koper verder toekomen­de rechten, de overeen­komst geheel of gedeelte­lijk met onmiddellijke ingang te ont­binden of op te schorten, indien koper overlijdt, surséance van betaling aan­vraagt of aangifte tot failliet­verklaring doet of indien zijn faillissement wordt of is aange­vraagd dan wel is uitgespro­ken. In deze gevallen is iedere vordering van ver­ko­per op koper direct en geheel opeisbaar, zonder dat verkoper tot schadever­goeding en/of garantie is gehouden. In alle geval­len waarin koper er serieus rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens verkoper niet te kunnen nakomen, is koper verplicht verkoper terstond hiervan in kennis te stellen.

Artikel 11 Overmacht

1. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt ver­staan wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of ver­voersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan perso­neel, quarantaine, belemmerende of gesloten aanvoer ter land, ter zee of in de lucht, vorstverlet, al dan niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden, door verkoper ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld, alsme­de alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheids­wege en of andere instanties. Het hier bepaal­de geldt eveneens indien deze omstan­dig­heden leveranciers van verkoper en andere door verkoper ingeschakelde derden betreffen.

2. Indien zich aan de kant van verkoper een overmacht situatie voor­doet, stelt deze koper zo spoedig mogelijk op de hoogte, onder de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.

3. Indien levering ten gevolge van overmacht niet blijvend onmo­gelijk is geworden, maar niet alsnog binnen een termijn van drie (3) maanden kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ont­binden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere partij aanspraak heeft op schadevergoe­ding. Een zodanige mededeling zal moeten ge­schieden binnen één (1) week na de (ontvangst van de) mededeling als hiervoor in lid 2 genoemd.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. De verkoper is nimmer verplicht tot vergoeding van directe of indirecte schade van welke aard en door welke oorzaak ont­staan, daaronder begrepen vertraging in de leve­ring van de verkochte za(a)k(en), alsook schade die ontstaat doordat de verkochte za(a)k(en) niet voldoet c.q. voldoen aan de wette­lijke of andere van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik of de plaatsing van deze za(a)k(en).

2. De voldoening aan de verplichtingen uit garantie, zoals hierna in artikel 13 om­schreven, geldt als enige en algehele schade­vergoeding. Iedere andere vordering van schadevergoe­ding, uit welke hoofde ook, is uitge­sloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.

3. Voor zover verkoper gehouden is schade te vergoe­den betreft het uit­sluitend die schade waarte­gen verkoper verzekerd is althans redelijker­wijs verzekerd had beho­ren te zijn, met dien ver­stande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde of redelijkerwijs te verzekeren bedrag voor vergoe­ding in aanmerking komt.

Artikel 13 Reclame/garantie

1. Reclame dient uitsluitend schriftelijk te geschieden onder opga­ve van redenen binnen twee (2) weken na aflevering, tenzij koper de tekortko­ming redelijkerwijs niet binnen deze termijn heeft kunnen ontdekken.
In dat geval dient koper de verkoper schriftelijk op de hoogte te bren­gen binnen twee (2) weken na het ont­dekken van de tekortkoming.

2. In geval van reclame is verkoper te zijner keuze slechts gehou­den tot vervanging, aanvulling of reparatie van de afgeleverde zaak danwel een prijsre­ductie te verle­nen, mits de tekortko­ming geen betrekking heeft op gebruikelijke afwijkingen en niet het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of enig handelen of nalaten van koper of derde, danwel van normale slijtage. De zaken of onderdelen daarvan die zijn vervangen worden eigendom van verkoper.

3. Reclames na verloop van een periode van één (1) jaar na leve­ring worden door verkoper niet meer in behandeling genomen.

4. Garantie op eerder door derden gebruikte zaken (occasions) alsmede op demonstra­tie- en showmodellen wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. In geen geval verleent verkoper garantie met betrekking tot (al dan niet beoogde) ge­bruiks- c.q. plaat­singsmogelijkheden van de gekochte zaken. Wettelijke of andere van over­heids­wege gestelde of te stellen eisen met betrekking tot het (al dan niet beoogde) gebruik of de plaat­sing van gekochte zaken kunnen nimmer een tekortkoming aan de zijde van verkoper noch enige grond voor ontbin­ding c.q. vernietiging van de koop­overeenkomst opleveren, ook niet indien het beoogde gebruik of de plaatsing bij verko­per kenbaar zou zijn geweest. 

Artikel 14 Geschillenregeling en toepasselijke recht

1. Alle geschillen die tussen koper en verkoper mochten ontstaan kunnen uitsluitend en alleen worden aangebracht bij de volgens de normale regels van absolute com­pe­tentie bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen.

2. De overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is onderworpen aan het Nederlands recht.